Zawiadomienie

Na podstawie § 37 Statutu BS Zarząd Banku Spółdzielczego w Szumowie zaprasza na Zebranie Grupy Członkowskiej: Szumowo, Głębocz Wielki, Kaczynek, Zaręby – Jartuzy, Stryjki, Radwany-Zaorze, Mroczki-Stylongi, Wyszomierz Wielki, Kalinowo, Żabikowo Rządowe i Prywatne w  miejscowości Szumowo w dniu 17.05.2021 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
  4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja
  6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
  7. Sprawy różne.

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
 • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
 • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
 • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

Instrukcje obsługi wniosków :

Mikrofirmy IB

Mikrofirmy IB dla Firm

MŚP IB

MŚP IB dla Firm

Zmiany do moratorium pozaustawowego

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z  uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Jednocześnie uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od
22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami:

Zmiany do moratorium pozaustawowego

KOMUNIKAT

W związku ze zbliżającym się końcem roku Bank Spółdzielczy w Szumowie

 przekazuje komunikat dotyczący rozliczeń w  ostatnich dniach bieżącego roku.

30 grudnia 2020 r.(środka) – normalny dzień operacyjny.

31 grudnia 2020 r. (czwartek)-  przelewy przyjęte do godz.12:15 będą zrealizowane w dniu 31.12.2020 r.

Przelewy przyjęte  po godzinie 12:15 zostaną rozliczone w dniu 4 stycznia 2021 r. (poniedziałek).

Kasa będzie czynna do godz.12:30

Weryfikacja beneficjentów Tarczy PFR

KOMUNIKAT

PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTACJI W CELU WERYFIKACJI BENEFICJENTÓW

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANĄ SUBWENCJĄ W RAMACH TARCZY PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.
W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.
Należy pamiętać, że:

 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:
W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

 • osobiście w placówce Banku,
 • przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Szumowie 18-305 Szumowo ul. sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego 3

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. 

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Tarcza Finansowa PFR

Bank Spółdzielczy w Szumowie, wraz z Bankiem BPS uczestniczą w programie Tarcza Finansowa PFR. Program skierowany jest do polskich przedsiębiorców, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można składać od 08 maja 2020 r. poprzez system bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Szumowie.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Po bardziej szczegółowe informację zapraszamy na stronę: https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10.04.2020r (piątek) kasa Banku czynna do godz. 12.00.
Przelewy przyjęte w dniu 10.04.2020r do godz.11.45 będą zrealizowane w dniu 10.04.2020r.Przelewy przyjęte po godz.11.45 będą zrealizowane w dniu 14.04.2020r.…

Komunikat

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie Państwa i naszych Pracowników wprowadziliśmy zamiany
w obsłudze Klientów. Pomiędzy godz. 10.00 a 12.00 w Banku Spółdzielczym w Szumowie obsługujemy tylko osoby powyżej 65. roku życia. W tym czasie nie będziemy obsługiwać pozostałych Klientów. Osoby poniżej 65. roku życia zapraszamy w pozostałych godzinach pracy naszych placówek.

Wewnątrz Banku może przebywać 3 Klientów.

W przypadku wizyty w Banku Spółdzielczym w Szumowie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów.

Zachęcamy do ograniczenia wizyt w Banku i wykonywania przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej.…