Zawiadomienie

Na podstawie § 37 Statutu BS Zarząd Banku Spółdzielczego w Szumowie zaprasza na Zebranie Grupy Członkowskiej: Szumowo, Głębocz Wielki, Kaczynek, Zaręby – Jartuzy, Stryjki, Radwany-Zaorze, Mroczki-Stylongi, Wyszomierz Wielki, Kalinowo, Żabikowo Rządowe i Prywatne w  miejscowości Szumowo w dniu 17.05.2021 r. o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku, ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
  4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  5. Dyskusja
  6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku,
  7. Sprawy różne.